ສາລະຫນ້າຮູ້

ແມ່ໆແຊໄວ້ເດີ້…!! ລູກນ້ອຍມັກຮ້ອງໄຫ້ກາງຄືນ ຫຼື ຕັນດັງ ເອົາໃບພູຂາງໄຟໃຫ້ລູກດົມ 2-3 ຄັ້ງດີໂລດ

ຂໍເອົາລົງອີກເທື່ອເດີສຳລັບຄູນປະໂຢດຂອງໃບພູສຳລັບລູກນ້ອຍຢຸ່ບ້ານ…ອ່ານຈົບກ່ອນຖາມຈຮ້າ ເດັກມັກຮ້ອງໄຫ້ກາງຄືືນແມ່ນໄຫ້ເອົາໃບພູຂາງໄພແລ້ວປົກບ່ອນສະບືລູກແລ້ວປະຄົບທ້ອງແມ່ແຕ່ໄ້ລະວັງຄວາມຮ້ອນເດີຫລືໄຫ້ແມ່ຕຳແລ້ວປະຄົບໄສ່ກົ້ນ/ແຂນ/ຂາຍົກເວ້ນບ່ອນເປັນແຜເດີ ເດັກມັກສະເອີ້ແມ່ນຂາງໄຟພໍອູ່ນອູ່ນປົກຄະມ່ອມແປບດຽວກະເຊົາເອັງ ເປັນຢາແກ້ປວດ-ເດັກເຈັບບ່ອນໄດແມ່ນເອົາໃບພູຕຳແລ້ວປະຄົບບ່ອນລູກເຈັບຍົກເວ້ນບ່ອນແຜເັປນປົວຍື່ງທອ້ງ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟແລ້ວປົກທ້ອງລູບແຕ່ເທີງລົງລູ່ມປະມານ10-15ຄັ້ງແຕ່ໄຫ້ລະວັງຄວາມຮ້ອນເດີ ປົວເດັກອອ່ນໄອ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟພໍອູ່ນແລ້ວປົກເອີກລູກ ປົວອາການເປັນຫລືນ -ແມ່ນເອົາໃບພູຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນແລ້ວອາບຫລືລ້າງໄຫ້ລູກ ປົວຕັນດັງ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟແລ້ວໄຫ້ລູກດົມມື້ລະ2-3ຄັ້ງ ດ້ວຍໃຈຮັກ #Baby