ສັງຄົມຄິດເຫັນແນວໃດ…!! ຍຸກນີ້ ເງິນບໍ່ຫຼາຍ ເສັ້ນສາຍບໍ່ໃຫ່ຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກລັດງ່າຍໆເດີ້

0

ສັງຄົມຄິດເຫັນແນວໃດ…!! ຍຸກນີ້ ເງິນບໍ່ຫຼາຍ ເສັ້ນສາຍບໍ່ໃຫ່ຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກລັດງ່າຍໆເດີ້

….

ເຂົ້າຕຳຫຼວດ 95 ້້ ລ້ານທໍ້ເດກູ້

ທີມາ

..

ສັງຄົມຄິດເຫັນແນວໃດ…!! ຍຸກນີ້ ເງິນບໍ່ຫຼາຍ ເສັ້ນສາຍບໍ່ໃຫ່ຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກລັດງ່າຍໆເດີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *