ແຊຣບອກຕໍ່ໄດ້ບຸນ ດີປານປິດຖີ້ມ ແກ້ເບື່ອເມົາ ແກ້ໄຂ້ເລືອດອອກ ແກ້ຕ່ອມທອມຊີນອັກເສບ ແກ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ

0

ຄຸນປະໂຫຍດ ກົກອຽ່ນດ່ອນ ຫລື ພະຍາຮາກດຽວ.

..

ຮາກມີລົດຂົມ ໃຊ້ເປັນຢາຂັບສານພິດ ແກ້ເບື່ອເມົາ ແກ້ໄຂ້ເລືອດອອກ ແກ້ຕ່ອມທອມຊີນອັກເສບ ແກ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ

ຂັບນ້ຳເຫຼືອງ ແກ້ທ້ອງຖ່າຍຢາກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ຕົ້ມກີນເພີ່ມອາລົມທາງເພດ.

..

..

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *