ລູກຊີ້ນປາເຕ໊ະນຳເຂົ້າຈາກຫວຽດນາມໄທມີສານເຄມີຫລາຍບໍ່ຄວນກີນເຕືອນຕິນຳກັນແຊຣໄປ

0

ລູກຊີ້ນປາເຕ໊ະນຳເຂົ້າຈາກຫວຽດນາມໄທມີສານເຄມີຫລາຍ

..

ຫລືກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງແກ່ຊີວິດມີລູກບອກລູກມີຫລານຫລີກລ້ຽງໄດ້

ບໍ່ຄວນກີນເຕືອນຕິນຳກັນແຊຣໄປ….

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *