ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ບັດ

0

ແຈ້ງການຮຽນ: ບັນດາທ່ານລູກຄ້າ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ເລື່ອງ: ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ບັດ BCEL ATM UnionPay ແລະ ແນວທາງແກ້ໄຂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *