ຜູ້ມັດຈະຖືກລົງໂທດ ສຸງເຖິງ ສາມປີ ປັບໄຫມ່ ສູງເຖິງ 10 ລ້ານ

0

ມາດຕາ 263 ການທາລຸນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທາລຸນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງແມ່ຍິງ ດ້ວຍການເຕະ, ຕີ , ຜູກມັດ, ຂັງ, ໃຫ້ອົດອາຫານ, ບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານເກີນຂອບເຂດ,

ນອກໃຈ, ລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ແມ່ຍິງ ຈະ ຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃຫມ ແຕ່ 3.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 u.

ໃນກໍລະນີການກະທ ໍາຜິດຕໍ່ເດັກ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ຫນຶ່ງປີ ຫາ ຫ້າປີ ແລະ ຈະ ຖືກປັບໃຫມ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 15.000.000 ກີບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *