ອາຈານຢາກຕິດຕໍ່ຫາພໍ່ກັບແມ່ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້

0

ລົບກວນແຊເຜດບຸກອາຈານແດ່ເດີຍາດໂຍມ

ອາຈານຢາກຕິດຕໍ່ຫາພໍ່ກັບແມ່ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້ ອາຈານຢາກຊວ່ຍເຫຼືອ

ທຶນການສຶກສາຈຳນວນເງີນ2.000.000ກີບໃຫ້ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້ໄວ້ເປັນທຶນການຮຽນ

..

..

ທີມາ

..

..

..

ລົບກວນແຊເຜດບຸກອາຈານແດ່ເດີຍາດໂຍມ ອາຈານຢາກຕິດຕໍ່ຫາພໍ່ກັບແມ່ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້

ອາຈານຢາກຊວ່ຍເຫຼືອທຶນການສຶກສາຈຳນວນເງີນ2.000.000ກີບໃຫ້ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້ໄວ້ເປັນທຶນການຮຽນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *