ທາງບໍລິສັດ​ມີ​ທີ່ພັກ​ແລະ​ເຂົ້າ​ກິນ​3​ຄາບ

0

***(((ບໍລິສັດ​P0WERCHINA​ຈຳກັດ​ຜູ້ດຽວ)))​*​*​*
((ຕ້ອງການ​ເພື່ອ​ນຮວ່ມງານ)))

….

-ໂຊເຟີລົດ​ຈົກ​2​0ຄົນ​ເງິນເດືອນ​:6-7000.000ກີບ

-ໂຊເຟີລົດ​ດາ້ມ40ຄົນເງິນເດືອນ:4.5-5.500.000ກີບ

-ໂຊເຟີລົດ​ຕັກ1​5ຄົນ​ເງິນ​ເດືອນ​:4.5-5.500.000ກີບ-ໂຊເຟີລົດ​ດຸດ10ຄົນເງິນເດືອນ:5-6.500.000ກີບ

-ຊາ່ງສອ້ມແປງ10ຄົນເດືອນ:6.5-7000.000ກີບ-ຜູ້ຊວ່ຍຊ່າງສອ້ມແປງ15ຄົນ:4-5.000.000​ກີບ
-ກຳມະ

ກອນທົ່ວໄປ200-300ຄົນ:2700.000ກີບ

ຕ້ອງ​ມີປະສົບການ​ຢາງ​ຫ​ນ່​ອຍ​3-4​ປີ
*ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ສັກ​ຢາຄົບ​2.3.4​ເຂັມ
*ອາຍຸ​ບໍ່​ເກີນ​26-36ປີ
*​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​BC

*​ຕ້ອງ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ແຂງແຮງ​ດີ-((ທາງບໍລິສັດ​ມີ​ທີ່ພັກ​ແລະ​ເຂົ້າ​ກິນ​3​ຄາບ))​
*​*​((ສະຖານ​ທີ່ເຮັດວຽກ​ແມ່ນຢູ່​(ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ກັງຫັນລົມ)​ບ້ານຊຽງຫລວງ.​ເມືອງດາກຈຶ່ງແຂວງເຊກອງ))​**


(ສົນໃຈ​ ທ້າວ​ອາຢົງ​020 5727 4048​ WhatsApp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *