ໂຮງໄຟຟ້າກັງຫັນລົມ” ແຫ່ງທຳອິດ ຂອງລາວ ແລະ ໃຫຍ່ສຸດໃນອາຊຽນ

0

ຈະເລີ່ມສ້າງແລ້ວ “ໂຮງໄຟຟ້າກັງຫັນລົມ” ແຫ່ງທຳອິດ ຂອງລາວ ແລະ ໃຫຍ່ສຸດໃນອາຊຽນ

ທີ່ ເມືອງ ດາກຈຶງ ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ມູນຄ່າທັງໝົດ900ລ້ານໂດຣາສະຫະລັດ

ມີກໍາລັງໄຟ 600KW ແລະ ມີທັງໝົດ114ຕົ້ນ .

.

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *