ດ່ວນ.!ທະນາຄານການຄ້າອອກຊີ້ແຈ້ງ

0

#ຮຽນ: ບັນດາທ່ານ ລູກຄ້າ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທີ່ ນັບຖືຢ່າງສູງ,

#ເລື່ອງ: ການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ຢູ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2023.

..

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *