ຕ້ອງການ50ຄອບຄົວກີດຢາງພາລາ

0

ຕ້ອງການ50ຄອບຄົວກີດ.Tshaj tawm xa txais 50 yim tuaj hlais yas…

xa paub hu noog tau…1kg ເອົາ ໄຫ້ 7000ກີບ ຜູ້ກີດ…7000 ກີບ

yog muab rau tus hlais …hu kiag xwb yog muaj siab..ໃຜສົນໃຈໂທຫາ94466013

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *