ຄີດຮອດສະເໝືນາງຟ້າຂອງເອຶອຍ

0

ຄີດຮອດສະເໝືນາງຟ້າຂອງເອຶອຍໄດ້ຈາກພໍ່ແມ່ອ້າຍ

ເອືອຍນອ້ງແລະລຸກໝົດທຸກຄົນໄປໄດ້ຫົກເດືອນແລ້ວສອ່ນລຸກສາວຫລ້າວີພາຮັກຍັງຊອກບ່ເຫັນບ່ຕອ້ງຄິດວ່າ

ລາວບໍ່ມີພໍ່ແມ່ແລະອ້າຍເອຶອຍນອ້ງລາວຍັງມີພໍ່ແມ່ອ້າຍເອຶອຍນອ້ງຫາຼຍຄົນຍຸ່ເດີທຸກມື້ພໍ່ແມ່ຖ້າຟັງຄະດີ

ນຳເຈົ້າໝ້າທີ່ຮອດດຽວນີ້ຍັງບໍ່ຄືບໝ້າຫຍັງເຈົ້າ ໝ້າທີ່ເຮັດຫັຍງຍຸ່ແດ່

ທີ່ມາ

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *