ບອກເອົາບຸນ ສາທຸໆ…!! ອັນນີ້ແມ່ນກົກສົ້ມພໍ່ ເປັນຢາດີມືນມື ມືນຕີນ ເລືອດໄຫຼວຽນບໍ່ສະດວກ ຕົ້ມດື່ມຕາງນ້ຳ

0

ອັນນີ້ແມ່ນກົກສົ້ມພໍ່ບາງທອ້ງຖິ່ນເອີ້ນວ່າກົກຂອ່ຍມັກເກີດຢູ່ໂພນແຄມນາມັນເປັນຢາດີຫລາຍຢາ່ງແຕ່ຈະມາແນະນຳ

ໃຫ້ໃຊ້ເປັນຢາດີມືນມືມືນຕີນແບບເລືອດໄຫລວຽນບໍ່ສະດວກໃຫ້ເອົາໃບຫລາຍໆມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຍອ່ງໃຫ້ມຸ່ນໆແລ້ວນຳມາແຊ່ນຳ້ຮອ້ນກີນຄືຊາຈອກລະບວ່ງກອ່ນອາຫານ30ນາທີມື້ນຶ່ງສາມ

ເວລາກີນຕິດຕໍ່ກັນ7ວັນອາການທີ່ວ່າມານັ້ນຫາຍດີປານປິດຖີ້ມສູດນີ້ມີຄົນໃຊ້ດີມາຫລາຍຄົນແລ້ວແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຂາຍລົງບອກເປັນວິທຍາທານເທົ່ານັ້ນ

ເພື່ອສຸຂພາບຂອງພີ່ນອ້ງແຂງແຮງດີທຸກຄົນເດີສາທຸໆໆໆ

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *