ດ່ວນ! ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປ

0

📍ດ່ວນ! ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

..

ໜ້າວຽກ: ພະຍາບານດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ*ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:-ເພດຍິງ-ຊາຍ- ອາຍຸ 19-35 ປີ

– ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບມໍຕົ້ນຂື້ນໄປຫຼືຈົບສາຍວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພະຍາບານ, ມີພື້ນຖານພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ(ຍິ່ງເປັນການດີ)

– ເປັນຄົນມີຄວາມອົດທົນສຸງ,ຈິດໃຈດີ,ໃຈເຢັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.

– ສັນຍາໃນການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນ 3 ປີ (ສາມາດຕໍ່ໄດ້ອີກ+2ປີ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ)

– ເງິນເດືອນພື້ນຖານປະມານ 155.000 ເຢນ.ບໍ່ລວມເງິນໂອທີ- ເວລາເຮັດວຽກ: 8:00am – 17:00pm (8ຊົ່ວໂມງ) ບໍ່ລວມOT – ມື້ພັກວຽກ: 1-2ມື້/ອາທິດ- ມີສະຫວັດດີການຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນ:

ປະກັນສັງຄົມ,ປະກັນໄພແລະອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ ກ່ອນເດີນທາງເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນຈະຕ້ອງເສັງຜ່ານການທົດສອບວັດລະດັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ລະດັບN4. ເຊິ່ງທາງສູນຂອງພວກເຮົາຈະມີການເຝິກພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ກັບຜູ້ ທີ່ສະໝັກ.

ເວລາຮຽນ: ວັນຈັນ-ວັນເສົາ (ສາມາດເລືອກເວລາຮຽນໄດ້) ພາກປົກກະຕິ: 8:30- 17:00 ໂມງ ພາກແລງ: 16:00-18:00 ໂມງ ພາກຄໍ່າ : 18:00-20:00 ໂມງ*

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫນ້າວຽກນີ້ແມ່ນສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ເບີ WhatsApp:020 2868 5588020 2939 5588ໂທ:021 260 588, 021 265 793 ຫຼື

ຈະເຂົ້າມາສອບຖາມລາຍລະອຽດຕ່າງໆແລະຂຽນຟອມສະຫມັກຢູ່ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *