ແມ່ໆແຊໄວ້ເດີ້…!! ລູກນ້ອຍມັກຮ້ອງໄຫ້ກາງຄືນ ຫຼື ຕັນດັງ ເອົາໃບພູຂາງໄຟໃຫ້ລູກດົມ 2-3 ຄັ້ງດີໂລດ

0

ຂໍເອົາລົງອີກເທື່ອເດີສຳລັບຄູນປະໂຢດຂອງໃບພູສຳລັບລູກນ້ອຍຢຸ່ບ້ານ…

ອ່ານຈົບກ່ອນຖາມຈຮ້າເດັກມັກຮ້ອງໄຫ້ກາງຄືືນແມ່ນໄຫ້ເອົາໃບພູຂາງໄພແລ້ວປົກບ່ອນສະບືລູກແລ້ວປະຄົບທ້ອງແມ່ແຕ່ໄ້ລະວັງຄວາມຮ້ອນເດີຫລືໄຫ້ແມ່ຕຳແລ້ວປະຄົບ

ໄສ່ກົ້ນ/ແຂນ/ຂາຍົກເວ້ນບ່ອນເປັນແຜເດີເດັກມັກສະເອີ້ແມ່ນຂາງໄຟພໍອູ່ນອູ່ນປົກຄະມ່ອມແປບດຽວກະເຊົາເອັງເປັນຢາແກ້ປວດ-ເດັກ

ເຈັບບ່ອນໄດແມ່ນເອົາໃບພູຕຳແລ້ວປະຄົບບ່ອນລູກເຈັບຍົກເວ້ນບ່ອນແຜເັປນປົວຍື່ງທອ້ງ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟແລ້ວປົກທ້ອງລູບແຕ່ເທີງລົງລູ່ມປະມານ10-15ຄັ້ງ

ແຕ່ໄຫ້ລະວັງຄວາມຮ້ອນເດີປົວເດັກອອ່ນໄອ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟພໍອູ່ນແລ້ວປົກເອີກລູກປົວອາການເປັນຫລືນ

-ແມ່ນເອົາໃບພູຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນແລ້ວອາບຫລືລ້າງໄຫ້ລູກປົວຕັນດັງ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟແລ້ວໄຫ້ລູກດົມມື້ລະ2-3ຄັ້ງ

ດ້ວຍໃຈຮັກ #Baby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *