ເຮັດວຽກເປັນ ພະຍາບານ ມາ5ປີບໍມີເງີນເດືອນບໍໄດ້ໂກຕ່າສຸດທ້າຍຈູດເຄື່ອງຖີ້ມ

0

ເຮັດວຽກເປັນ ພະຍາບານ ມາ5ປີບໍມີເງີນເດືອນບໍໄດ້ໂກຕ່າສຸດທ້າຍຈູດເຄື່ອງຖີ້ມ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ບໍມີໃຜເຂົ້າໃຈ

..

ພະຍາບານອາສາມາໄດ້5-6ປີ ບໍ່ມີເຊື້ອສາຍທີ່ຈະໄດ້ໂກຕ່າຈື່ງຕັດສີນໃຈອອກ.

ຍ້ອນເຮັດວຽກໃຫ້ລັດລະໆບໍ່ມີຄວາມຫມາຍຫຍັງເລີຍ ເສຍເວລາໄປຮຽນລະໆ

ຮຽນເສຍເງີນໃຫ້ລັດຈື່ງໄດ້ໄປຮຽນ ແຕ່ຮຽນຈົບມາເຮັດວຽກໃຫ້ລັດລະໆບໍ່ໄດ້ເງີນ

.

.

ຄລີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *