ງ່າຍຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ, ສະດວກຂື້ນ ກຽມຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ປີ 2023

0

ງ່າຍຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ, ສະດວກຂື້ນ ກຽມຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ປີ 2023 ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນໄວໆນີ້ເຊັ້ນ:

..

1. ຈ່າຍຜ່ານແອັບພິເຄຊັນ

2. ຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານ

3. ຈ່າຍຜ່ານຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ

3. ຈ່າຍຜ່ານບ້ານທີ່ຕົນເອງຂຶ້ນກັບ

Cr: ກະຊວງການເງິນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *