ແຊໄວ້ເດີ່ຊຸມເຈົ້າ…!!ມີຄຳຕອບ ຫຼັງສັ່ງຍຸບຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທົ່ວປະເທດແລ້ວ ສາມາດໄປແລກເງິນໄດ້ຢູ່ໃສແດ່ ?

0

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີແຈ້ງການຢຸດຕິການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 01/ທຫລ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2023.

ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນທີ່ຢາກສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍແລກປ່ຽນ ຕ້ອງຢູ່ໃນຕາມເງື່ອນໄຂນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 8 ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງແລກປ່ຽນເງິນຕານິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເຊັນສັນຍາສ້າງຕັ້ງຫນ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

( ສ້າງຕັ້ງຫນ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງຕົນດັ່ງນີ້:

ກ. ໂຮງແຮມ ຫຼື ຣີສອດ ໃນລະດັບແຕ່ 3 ດາວຂຶ້ນໄປ

ຂ. ສະຫນາມບິນສາກົນ ຫຼື ດ່ານຊາຍແດນຄ. ສະຖານີລົດໄຟ.

ງ. ດ່ານສາກົນສິນຄ້າ (ທ່າບົກ)

ຈ. ກາຊິໂນສ. ສະຖານທີ່ອື່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວແຕ່ລະໄລຍະ.

ມີສະຖານທີ່ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະເພາະທີ່ປອດໄພ ແລະເຫມາະສົມ.8 ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຄົບຖ້ວນ.

ພະນັກງານປະຈໍາຫນ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຈາກສະຖາບັນການ ສຶກສາ ຫຼື ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *