ແມ່ໆແຊໄວ້ເດີ້…!! ລູກນ້ອຍມັກຮ້ອງໄຫ້ກາງຄືນ ຫຼື ຕັນດັງ ເອົາໃບພູຂາງໄຟໃຫ້ລູກດົມ 2-3 ຄັ້ງດີໂລດ

0

ຂໍເອົາລົງອີກເທື່ອເດີສຳລັບຄູນປະໂຢດຂອງໃບພູສຳລັບລູກນ້ອຍຢຸ່ບ້ານ…ອ່ານຈົບກ່ອນຖາມຈຮ້າ

ເດັກມັກຮ້ອງໄຫ້ກາງຄືືນແມ່ນໄຫ້ເອົາໃບພູຂາງໄພແລ້ວປົກບ່ອນສະບືລູກແລ້ວປະຄົບທ້ອງແມ່ແຕ່ໄ້ລະວັງຄວາມຮ້ອນເດີຫລືໄຫ້ແມ່ຕຳແລ້ວປະຄົບໄສ່ກົ້ນ/ແຂນ/ຂາຍົກເວ້ນບ່ອນເປັນແຜເດີ

ເດັກມັກສະເອີ້ແມ່ນຂາງໄຟພໍອູ່ນອູ່ນປົກຄະມ່ອມແປບດຽວກະເຊົາເອັງ

ເປັນຢາແກ້ປວດ-ເດັກເຈັບບ່ອນໄດແມ່ນເອົາໃບພູຕຳແລ້ວປະຄົບບ່ອນລູກເຈັບຍົກເວ້ນບ່ອນແຜເັປນ
ປົວຍື່ງທອ້ງ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟແລ້ວປົກທ້ອງລູບແຕ່ເທີງລົງລູ່ມປະມານ10-15ຄັ້ງແຕ່ໄຫ້ລະວັງຄວາມຮ້ອນເດີ

ປົວເດັກອອ່ນໄອ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟພໍອູ່ນແລ້ວປົກເອີກລູກ

ປົວອາການເປັນຫລືນ -ແມ່ນເອົາໃບພູຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນແລ້ວອາບຫລືລ້າງໄຫ້ລູກ

ປົວຕັນດັງ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟແລ້ວໄຫ້ລູກດົມມື້ລະ2-3ຄັ້ງ

ດ້ວຍໃຈຮັກ #Baby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *